Det Liberale Folkepartiet har publisert et alternativt statsbudsjett for 2011 og det er ikke noe for pyser. Partiet foreslår å kutte statens utgifter med 342 milliarder kroner! Dette er mildt sagt sprekt, men ved nærmere gjennomlesning er det stort sett bare en fryd å lese.

Hvis jeg skulle finne noe å pirke på som jeg mener er suboptimalt må det være følgende tre punkter:

1) i dette budsjettet beholdes deler av inntektsskatten, mens momsen kuttes helt ut. Det ville vært bedre om man bevarte momsen i første omgang og kuttet all inntektsskatt og arbeidsgiveravgift i stedet, fordi den minst skadelige formen for skatt er skatt på forbruk. Jeg ser poenget med at dagens momsordning er dyr å opprettholde, men det oppveies med at man kan avskaffe hele problematikken rundt arbeidsgiveravgift og personskatt. Det er også relativt lite som skal til for å omforme dagens momsordning til en ekte salgsskatt, dvs. kun skatt på sisteleddet til forbruker. Et slikt grep krever få tilpasninger i regnskapssystemer, men det ville dramatisk redusert kompleksiteten i momsordningen.

2) DLF vil selge all offentlig eiendom og det vil generere mye inntekt. Jeg ville satt av 3000 milliarder av oljefondet + inntektene fra salg av offentlige eiendommer i et fond for å finansiere all fremtidig drift av staten. Jeg vil konservativt anslå realrenten til 3% og dette ville årlig generert 90 milliarder kroner i renteinntekter til å dekke politi, rettsvesen og militær. Et slikt fond ville ført til en noe mindre aggressiv skattereduksjon i 2011, men ville på sikt gitt en 100% skattefri stat.

3) Det står i DLFs forslag at de vil bruke oljefondet til å overholde statens pensjonsforpliktelser, men pensjonsalderen bør heves til 70 år for alle som er født etter 1945, og pensjonsutbetalingene bør differensieres ut fra hvor mange barn en har fått. 0 barn = 80% reduksjon, 1 barn =50% reduksjon, 2 barn = 20% reduksjon og 3+ barn = 10% økning. Dette er en rettferdig ordning som vil ramme de som fortjener det. Et slikt grep ville omtrent halvert statens fremtidige pensjonsutgifter og de sparte midlene kunne da brukes på skattelette.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende